תקנון מועדון חברים

תקנון זה נועד להסדיר את תוכנית ההטבות המיועדת ללקוחות Wok Street Kampai
המעוניינים להיות חברים במועדון , FRIENDS Kampai והכל בכפוף להוראות תקנון זה.
(להלן: "התקנון")

תנאי ההצטרפות
ההצטרפות למועדון החברים (להלן" :המועדון ") של רשת המסעדות KSW (להלן:" הרשת") היא באמצעות רכישת חברות שנתית (להלן" :החברות"). החברות הינה אישית והזכויות מכוחה
מוקנות אך ורק לרוכש החברות, אשר פרטיו מופיעים ברישומי המועדון, כפי שנמסרו על-ידי הרוכש במעמד ההצטרפות למועדון ובכפוף לתנאים והמגבלות המפורטים בתקנון זה. החברות אינה מקנה כפל מבצעים אלה אם החליטה הרשת אחרת.
למועדון זכאים להצטרף יחידים בלבד, שאינם תאגידים, ארגונים, בתי עסק וכדומה. הצטרפותו של אדם כלשהו למועדון מותנית בהסכמת קמפאי ברשת ו/או הנהלת המועדון (להלן : "הנהלה") ואלו יהיו רשאיות לסרב לבקשת הצטרפות למועדון בהתאם לשיקול דעתן המוחלט והסופי, ללא שתהיה מוטלת עליהן חובה כלשהי לנמק את סירובן כאמור. ההנהלה תהיה רשאית לסרב לבקשת הצטרפות כלשהי, אף אם נגבו בגינה בפועל דמי חבר, ובלבד שדמי החבר ששולמו בגינה, אם שולמו, יושבו למבקש להצטרף באופן מלא. בכל מקרה, הנהלת המועדון לא תשא ולא תחויב בהפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהם.
הצטרפות למועדון אפשרית במעמד הרכישה בסניפי הרשת באמצעות תשלום דמי חברות בסך 70 ₪ ומסירת פרטים אישיים הנדרשים על ידי המועדון.
האחריות לעדכון ההנהלה, בכל מקרה של שינוי בפרטי חבר מועדון, לרבות כתובתו, כתובת הדואר אלקטרוני, מספר הטלפון או פרטים אחרים מוטלת על חבר המועדון לבדו. מובהר כי אי עדכון או איחור בעדכון פרטים כאמור, עלול לשלול מההנהלה את היכולת לעדכן במועד ו/או בכלל את חברי המועדון בפרטיהם של מבצעים, הטבות, פרסומים והודעות למיניהם ובמקרה כזה ההנהלה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לחבר המועדון עקב כך.

ההנהלה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי חבר המועדון וכן לשמור פרטים ונתונים שהתקבלו במסגרת פעילותו במועדון ו/או השתתפותו בהטבות, הכל לצרכים פנימיים ו/או שיווקים ו/או מסחריים ולרבות לצורך דיוור ומשלוח פרסומים ומידע, בדואר אלקטרוני או בכל אמצעי התקשרות אחר, לרבות אודות הטבות המוצעות לחברי המועדון, בין אם על-ידי ההנהלה, בין על-ידי מי מטעמה ובין על-ידי צדדים שלישיים. בהצטרפות למועדון, בין אם חתם עליה או לאו ,נותן חבר המועדון את הסכמתו המלאה לשימוש בפרטיו כאמור לעיל. חבר המועדון מוותר בזה על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור.

כל חבר מועדון יהא רשאי לבקש בכתב כי המידע הקיים לגביו יימחק ממאגר המידע או להסיר את שמו מרשימת הדיוור הישיר של המועדון בכתובת מועדון FRIENDS Kampai ת.ד. 17019 באר שבע
חבר המועדון מאשר כי ידוע לו שמחיקת פרטי התקשרות ממאגר המידע של המועדון/ מהודעת סירוב לקבל דברי פרסומת ועדכונים , לא תאפשר למועדון לשלוח אליו הודעות ועדכונים בקשר עם מועדון הלקוחות, לרבות הודעות על פי דין; וכי במקרה כזה לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות נגד הנהלת המועדון ו/או מי מטעמה.
גובה דמי החבר נתון לשיקול דעתה של ההנהלה והוא עשוי להשתנות מעת לעת, ובלבד שחבר מועדון לא יידרש לתוספת תשלום כלשהי בגין החברות עד לתום תקופת החברות במועדון. דמי החבר הינם שנתיים. ההצטרפות למועדון ותשלום דמי החבר מקנים חברות לתקופה של שנה (12 חודשים) במועדון, כל זאת בכפוף לזכאותה של ההנהלה לבטל את החברות במקרים המפורטים בתקנון זה.
בתום שנת החברות ואם לא הוארך תוקף החברות לשנה נוספת, יפקעו כל הזכויות המוקנות לחבר מועדון הלקוחות.
ההנהלה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי חברותו של כל חבר במועדון על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בלי שיהא עליה לנמק את החלטתה זו. בלי לגרוע מזכותה של ההנהלה כאמור, הרי שההנהלה תהיה רשאית להפסיק חברות של חבר מועדון כלשהו, בכל אחד מהמקרים הבאים: מסירת פרטים שגויים או לא נכונים, שימוש לרעה בזכויות המוקנות לו מטעם המועדון, התנהגות לא הולמת של חבר המועדון בעת ביקור באלו ממסעדות הרשת (לרבות, אך לא רק, התפרעות, אי תשלום, פגיעה בעובדי הרשת ו/או אורחיה(. מובהר כי היה והופסקה חברותו של חבר מועדון בנסיבות המפורטות לעיל, לא יהיה זכאי החבר להחזר כספי כלשהו. כל חבר מועדון יהיה זכאי להפסיק את חברותו במועדון באמצעות משלוח הודעה בכתב להנהלת המועדון לכתובת הבאה: מועדון FRIENDS Kampai ת.ד. 17019 באר שבע ( " .להלן : "בקשת ביטול").
חברותו של חבר מועדון תופסק בתוך 72 שעות מהמועד בו נתקבלה בקשת הביטול במשרדי ההנהלה. חבר מועדון אשר ביקש להפסיק את חברותו במועדון, ייחשב כמי שוויתר באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל הזכויות הנובעות מהיותו חבר מועדון. חבר מועדון אשר ביטל את חברותו במועדון לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו, אלא אם בקשת הביטול הומצאה להנהלה בתוך 14 יום מהיום בו הגיש את בקשת ההצטרפות ובתנאי שלא מומשו הטבות אשר הוענקו במעמד ההצטרפות, אז יהיה זכאי להחזר כספי מלא, ללא הפרשי הצמדה, ריבית או תוספות אחרות מכל מין וסוג שהוא. בכל מקרה, לא יהיה זכאי חבר מועדון שביטל את חברותו במועדון לקבלת סכום העולה על הסכום ששולם בפועל על ידו בגין חברותו במועדון. היה זכאי חבר מועדון שביטל את חברותו במועדון להחזר כספי כאמור, יקבל את ההחזר באמצעות אמצעי תשלום על-פי בחירת ההנהלה, בתוך 30 יום ממועד ביטול חברותו במועדון.

הטבות ומבצעים לחברי המועדון
חבר מועדון הלקוחות אשר חברותו בתוקף, ייהנה מהטבות כלהלן:

צבירת תקציב )בשקלים( %10 ממחיר הנטו של הקניה או %5 צבירת תקציב בהזמנת משלוח.

הצבירה תתאפשר החל מהקניה הראשונה. לא ניתן לבצע צבירה בגין תשלום דמי חבר.

תוקף התקציב שנצבר בחשבונו של חבר מועדון הלקוחות הינו עד ליום סיום חברותו במועדון הלקוחות. חבר מועדון שיחדש את חברותו תוך 3 חודשים מיום פקיעת החברות, יקבל לזכותו את התקציב שנצבר לזכותו טרם פקיעת התוקף של חברותו ("להלן :תקציב ישן"). לא חידש חבר מועדון את החברות תוך 3 חודשים מיום פקיעת החברות, התקציב הישן יימחק ולא תהיה לחבר מועדון הלקוחות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועדון לקבלת פיצוי כספי /או שווה כסף בגין תקציבו שנמחק.
חברי המועדון יהיו זכאים לרכוש מוצרים שונים במחירים מיוחדים לחברי המועדון, להשתתף במבצעים ייחודיים ולקבל הטבות אחרות, הכל כפי שיוחלט מעת לעת על ידי הנהלת המועדון (להלן" :ההטבות "או" ההטבה ,"לפי העניין). מטבע הדברים, ההנהלה אינה מתחייבת כי ההטבות המשתנות מעת לעת, יהיו זהות בערכן הכלכלי ו/או הכספי, לאורך כל תקופת החברות במועדון.
ההטבות מהן זכאים חברי המועדון ליהנות יפורסמו על-ידי ההנהלה באמצעים פרסומיים על-פי שיקול דעת ההנהלה. ההנהלה תעשה כל מאמץ לעדכן את חברי המועדון בפרטי ההטבות האמורות באמצעות שליחת מסרון, למספר הטלפון שנמסר על-ידי חבר המועדון בעת ההצטרפות או כפי שעודכן מעת לעת על-ידי חבר המועדון.
כל הטבה לה זכאי חבר מועדון תינתן לחבר המועדון אך ורק כנגד חברות מועדון בתוקף, אשר פרטיו זהים לחלוטין לפרטים שנמסרו על-ידי חבר המועדון בעת ההצטרפות ו/או כפי שעודכנו על ידו מעת לעת. חברי מועדון לא יהיו זכאים לכפל הטבות )לרבות כאלו שאינן נובעות מהחברות במועדון (ללא יוצאים מן הכלל, ויהיו רשאים לעשות שימוש, על- פי בחירתם, באחת מההטבות להן הם זכאים. התשלום עבור העסקה יבוצע במזומן או בכרטיס אשראי בלבד (לא יינתנו הטבות ברכישה בשובר או בכרטיסי חברות). ההטבות ניתנות למימוש על ידי הצגת תעודת הזהות של החבר. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת כלשהי את אופי ו/או גובה ההטבות שינתנו לחברי המועדון ו/או להחליף ו/או לערוך שינויים כלשהם בהטבות להם זכאים חברי המועדון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. הזכאות להטבות הניתנות לחברי המועדון, מותנית בחברות תקפה, בכל ביקור באלו מסניפי הרשת. חבר מועדון יזכה בהטבות, אך ורק אם פרטיו מופיעים ברישומי המועדון כחבר מועדון בתוקף ,ובתנאי שאותו חבר מועדון שוהה ו/או מתארח בפועל בסניף מסניפי הרשת, בעת קבלת ההטבה.

כל חברות במועדון תזכה את בעליה בהטבה אחת בלבד.

ההטבות ניתנות לישיבה בסניף בלבד.

ההטבות לא ניתנות למימוש בTA ומשלוחים אלא אם הוגדר אחרת.

אין כפל מבצעים והנחות.

הטבת ההצטרפות כוללת מנת ווק לבחירה מהמנות המוצעות בתפריט.

הטבת יום ההולדת כוללת 30 ₪ למימוש בסניפי הרשת בלבד ולא ניתן להמירם בכסף מזומן.

צבירת תקציב בגובה %10 מסך העסקה תתאפשר בכל רכישה על פריטים במחיר מלא. פריטים בהטבה /מבצע לא צוברים כלל.
צבירת תקציב בגובה %5 מסך העסקה תתבצע בהזמנה דרך מוקד המשלוחים .

מימוש תקציב הצבירה יתאפשר במינימום צבירה של 15 ₪ ומעלה .

הרשת שומרת לעצמה את הזכות לקבוע מפעם לפעם תוכניות תמריצים אשר אופיין ותוקפן יקבע על ידי ההנהלה בלבד.

כללי
הנהלת המועדון תהיה רשאית לחלק את חברי המועדון לסגמנטים ו/או לקבוצות בהתאם להרגלי הקנייה, על מנת להתאים דיוורים ו/או מבצעים על פי נתונים שיימצאו על ידה רלוונטיים.
החברות לא תעניק לחבר המועדון המחזיק בה הטבה כלשהי מעבר לאלו המפורטות בתקנון זה ו/או כפי שיפרסם על-ידי ההנהלה מעת לעת.
הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לחלוטין או באופן חלקי, את פעילותו של המועדון, וזאת באמצעות פרסום הודעה על כוונתה לעשות כך, שתפורסם באמצעי תקשורת על-פי שיקול דעתה של ההנהלה (לרבות באמצעות אתר האינטרנט של הרשת), 72 שעות לפחות קודם להפסקת פעילותו של המועדון.
הופסקה זמנית /חלקית פעילותו של המועדון ,אין ההנהלה מחויבת לפצות את חבר המועדון . הופסקה כליל פעילותו של המועדון, יהיו חברי המועדון ששילמו להנהלה דמי חבר בגין חברותם במועדון זכאים להשבת הסכום ששילמו כדמי חבר, ללא הפרשי הצמדה, ריבית או תוספות אחרות מכל מין וסוג שהוא ובלבד ששילמו את דמי החבר בתוך תקופה שאינה עולה על 93 יום קודם למועד הפסקת פעילותו של המועדון, ולא מימשו את זכאותם בהטבת הצטרפות או בהטבת יום ההולדת.
חברי המועדון אשר שילמו את דמי החבר במועד הקודם למועד האמור לעיל, לא יהיו זכאים להחזר כלשהו. בכל מקרה, לא יהיה זכאי חבר מועדון כלשהו לקבלת סכום העולה על הסכום הנומינאלי ששולם בפועל על ידו בגין חברותו במועדון. ההנהלה תהא רשאית לשנות הוראות תקנון זה, או כל חלק ממנו, מעת לעת , כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
הצטרפות למועדון, כמוה כהצהרה על קריאת תקנון זה וכל הוראותיו ועל הסכמה להן וכהתחייבות בלתי חוזרת לקבלת תקנון זה וכל הוראותיו ולפעול על פיו.
ההנהלה וכל מי מטעמה אינם אחראים בשום צורה ואופן לכל התקשרות, מכל מין וסוג שהוא, בין חבר מועדון כלשהו לבין צד ג' כלשהו, לרבות במסגרת ו/או על-פי פרסומים כלשהם שהופצו ו/או נשלחו על-ידי ההנהלה. כל התקשרות כאמור לקבלת שירות או לרכישת מוצר תהא באחריותו הבלעדית של נותן השירות או המוצר כאמור וההנהלה אינה ולא תהיה אחראית לטיבם של השירותים ו/או איכותם של המוצרים אשר יסופקו לחבר המועדון, אם בכלל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור למועדון, החברות בו ו/או קיום הוראות תקנון זה וכל הנובע מהם, תהיה מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר באר שבע בלבד.

יצירת קשר עם המועדון
בכל פנייה בנושא מועדון החברים יש לפנות לכתובת: יצחק נפחא 25 ,באר שבע
לטלפון: 5835 *
או לכתובת דוא"ל il.co.friendsclub@info